• Popis školy

    • Popis školy:

      

     Škola má za sebou 66-ročnú plodnú históriu, počas ktorej dosiahla významné úspechy. Predstavuje strategický vzdelanostný potenciál mesta a regiónu. Vyznačuje sa podnetnou a príjemnou klímou, vzorným spolunažívaním študentov a zamestnancov rozdielnych národností. V roku 2019 sa inovoval výchovno-vzdelávací proces s využitím IKT.  Cieľom gymnázia je byť modernou  a kvalitnou školou, do ktorej chodia žiaci radi, v ktorej všetci získajú kompetencie pre ďalšie vzdelávanie a život.

      

      

      

     Popis výhod:

     • možnosť výberu odborných predmetov: programovanie, multimédiá, biochémia, zdravoveda,  praktické cvičenia z fyziky a chémie, filozofia, základy práva a politológie
     • intenzívna výučba cudzích jazykov a manažmentu osobných financií
     • kvalitná príprava na maturitné skúšky a vysokoškolské štúdium
     • vynikajúce výsledky na vedomostných,  umeleckých a športových súťažiach
     • povestné tradičné podujatia: Mikulášsky večierok, imatrikulácia, ples gymnazistov, Deň súťaží, Študentská vedecká konferencia, Gymbiznis, Čitateľský maratón
     • modernizácia učební,  informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese
     • multifunkčné ihrisko, posilňovňa
     • poznávacie zájazdy a exkurzie
     • lyžiarsky kurz
     • partnerské vzťahy so školami v zahraničí
     • zapájanie sa do rôznych projektov a dobročinných akcií
     • rodinná atmosféra